Algemene voorwaarden ALIBI – CREATIVE MIX

Artikel 1

1.1 De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten en diensten uitgevoerd door Alibi – Creative Mix en op de tussen Alibi – Creative Mix en de klant gesloten overeenkomsten tenzij Alibi – Creative Mix uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking heeft aanvaard.

1.2 De algemene aankoopvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste kunnen Alibi – Creative Mix slechts binden wanneer Alibi – Creative Mix deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Het akkoord van Alibi – Creative Mix kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat Alibi – Creative Mix de overeenkomst aanvaard zou hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.3 De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

Artikel 2

2.1 Al de prijzen en aanbiedingen gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij Alibi – Creative Mix in geen geval verbinden. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Alibi – Creative Mix slechts na schriftelijke bevestiging ervan of bij begin van uitvoering.

2.2 Alibi – Creative Mix biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de post of elektronisch.

2.3 Bij het plaatsen van een bestelling bij Alibi – Creative Mix dient de klant zichzelf te identificeren. Een elektronische bestelling, met klantidentificatie, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend inkooporder. Alibi – Creative Mix kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden niet garanderen en kan hierdoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Alibi – Creative Mix is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens m.b.t. de bestelling, ontvangen van de klant, de correcte gegevens zijn. Alibi – Creative Mix is bijgevolg gerechtigd om aan de klant, wiens klantidentificatie gebruikt werd, te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Alibi – Creative Mix toegekende klantidentificatie. Wanneer in geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie Alibi – Creative Mix schade lijdt, dient de klant Alibi – Creative Mix hiervoor schadeloos te stellen.

Artikel 3

3.1 De producten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regeling, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

3.2 Bij de aankoop van een abonnementsgebonden product zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd, behoudens schriftelijke opzetting ten minste twee weken voor de vervaldag.

Artikel 4

4.1 Alibi – Creative Mix is enkel verantwoordelijk voor het geleverde materiaal dat Alibi – Creative Mix zelf ontwikkelt en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. De verantwoordelijk van Alibi – Creative Mix door welke oorzaak en om welke reden ook, is in elk geval ten overstaan van de opdrachtgever beperkt tot de som verschuldigd voor de uitvoering van het grafisch werk.

4.2 Alibi – Creative Mix kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 5

5.1 Prijzen omvatten geen vergoeding voor aangekochte beelden of andere beschermd bronmateriaal tenzij expliciet vermeld. Dergelijke aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend. Wordt er gekozen voor een betalend lettertype, dan is de aankoop hiervan een bijkomende kost waarin de klant zelfstandig optreedt. Overtredingen van auteursrecht kunnen nooit vertaald worden op Alibi – Creative Mix, en zijn steeds ten laste van de klant.

5.2 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan diene partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 6

6.1 Alle leveringstermijnen worden alleen ter informatie aan de klant meegedeeld zonder verbintenis of garantie van Alibi – Creative Mix. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk middels uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 7

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en de benodigde materialen.

Artikel 8

8.1 Iedere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest middels aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd.

8.2 Opdrachtgever verplicht zich facturen betreffende genoemde werkzaamheden te voldoen binnen de termijn van 2 weken na uitreiking.

8.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 12% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75 als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.

8.4 In geval van niet-betaling van één van de facturen, van iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. Alibi – Creative Mix is bovendien in deze gevallen gerechtigd om alle bestaande orders en/of dienstprestaties (inbegrepen de opleidingen), zonder ingebrekestelling, op te schroten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de klant. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

8.5 Uitstel van betaling kan door Alibi – Creative Mix uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

8.6 In geval van éénzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal deze een schadevergoeding betalen van ten minste 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding zal worden aangerekend wanneer de geleden schade groter is dan 30%.

8.7 Bijkomende ontwerprondes, nieuwe verzoeken en hoogdringend werk worden bijkomend aangerekend. Onder hoogdringend werk wordt verstaan: niet ingepland, bijkomend werk dat sneller dan binnen vijf werkdagen afgeleverd dient te worden. In geval van hoogdringend werk wordt een tarief van 150% aangerekend.

8.8 Indien Alibi – Creative Mix door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden aangerekend.

8.9 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Alibi – Creative Mix zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

8.10 In het geval van drukwerk zal er in de prijsopgave standaard 1 drukvoorstel worden opgenomen. Indien deze niet voldoet voor de opdrachtgever of indien het gevraagd drukwerk wijzigt, zal het bijhorende nieuwe zoekwerk nadien worden aangerekend per uur.

Artikel 9

Tenzij expliciet anders afgesproken is Alibi – Creative Mix te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website of aankondiging of titelrol.

Artikel 10

10.1 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Alibi – Creative Mix de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publicatie of promotie.

10.2 De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Alibi – Creative Mix kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Artikel 11

Goederen en intellectuele rechten blijven eigendom van Alibi – Creative Mix tot algehele betaling van de factuur. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Alibi – Creative Mix het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 12

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Alibi – Creative Mix veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Alibi – Creative Mix als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Alibi – Creative Mix gehanteerde tarieven.

Artikel 13

Alibi – Creative Mix behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als Alibi – Creative Mix van mening is dat de aard of de definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht. Ook in geval van vroegtijdige onderbreking van de opdracht op initiatief van de klant, worden de gepresteerde uren aangerekend.

Artikel 14

Wanneer er van Alibi – Creative Mix redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de opdracht verder wordt vervuld, heeft Alibi – Creative Mix het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment – verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Alibi – Creative Mix redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Alibi – Creative Mix, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 15

15.1 Alibi – Creative Mix gebruikt de persoonlijke gegevens van de klanten uitsluitend voor klantenbeheer. Alibi – Creative Mix zal deze gegevens enkel gebruiken binnen het kader van deze overeenkomst, eventuele vervolgopdrachten en de hieraan verbonden diensten.

15.2 Als klant heb je het recht van toegang tot je persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.

15.3 Voor meer informatie www.alibi-creativemix.be/privacybeleid.

Artikel 16

Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Alibi – Creative Mix worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en zijn exclusief onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, België.